Thursday, November 5, 2009

CONTOH REPORT LATIHAN INDUSTRI

KOLEJ KOMUNITI MASJID TANAH MELAKA
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA


PROGRAM TEKNOLOGI MAKLUMATLAPORAN LATIHAN INDUSTRI
SESI JANUARI 2009

NURUL FIRDAUZ BINTI BALAWI
MO2STM07F521
SIJIL TEKNOLOGI MAKLUMAT

JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA
PARCEL D PUTRAJAYALaporan ini di kemukan kepada
Unit Perhubungan & latihan Industri
Kolej Komuniti Masjid Tanah
Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat
Kursus Sijil Teknologi Maklumat.PENGAKUAN


“Saya dengan ini mengaku bahawa laporan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali bahan-bahan yang telah saya jelaskan sumbernya”.
Tandatangan:
……………………………
Nama:
Nurul Firdauz Binti Balawi
Nombor Pendaftaran:
MO2STM07F521
Kursus:
Teknologi Maklumat


DEDIKASI

Khusus buat bonda yang tercinta iaitu Puan Sabariah binti Sam serta seisi keluarga yang telah banyak memberi sokongan, dorongan dan nasihat yang berguna kepada saya. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan Sijil Teknologi Maklumat yang turut membantu secara langsung atau tidak langsung dalam penghasilan laporan ini.


PENGHARGAAN
Bersyukur saya ke Hadrat Ilahi kerana dengan segala limpah dan kurnia yang telah diberikan kepada saya, akhirnya berjaya juga saya menamatkan sesi latihan industri yang saya jalankan selama hampir enam bulan seperti yang dikehendaki oleh pihak Kolej Komuniti Masjid Tanah Melaka.

Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan Terima Kasih kepada semua pensyarah Kolej Komuniti Masjid Tanah terutama sekali kepada pensyarah-pensyarah di Bahagian Unit Latihan Industri dan Unit Teknologi Maklumat, yang bertungkus lumus mendidik saya sehingga saya berjaya menjalani program latihan industri ini dan juga membantu dalam penulisan laporan ini.

Syukur alhamdulillah kerana saya telah diterima sebagai pelajar latihan industri di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Putrajaya dalam unit ICT. Sejunjung Kasih Sekalung Penghargaan di ucapkan kepada pengarah En.Mahasan bin Isa kerana menerima saya dan memberi peluang kepada saya untuk belajar lebih lanjut dalam unit ICT ini.

Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada Penolong Pengarah Bahagian Teknikal iaitu Cik Nor Azian binti Abdullah, Juruteknik En Ashrul bin Ahmad dan En Nizam bin Saidin atas tunjuk ajar dan bimbingan yang bermakna kepada saya sepanjang tempoh Latihan Industri. Tidak lupa juga kepada pekerja-pekerja di unit ICT yang banyak memberi sokongan, dorongan dan tunjuk ajar sepanjang saya berada unit ICT JAKIM. Semoga segala pengalaman dan tunjuk ajar yang telah di timba sepanjang tempoh latihan industri ini dapat saya amalkan apabila saya menempuh alam pekerjaan nanti Wassalam….

ABSTRAK

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia berperanan sebagai agensi pusat dalam perancangan pengurusan Hal Ehwal Islam dan pembangunan ummah. Jakim bertanggungjawab merangka dasar pembangunan Hal Ehwal Islam di Malaysia dan menjaga kesucian akidah umat Islam. JAKIM juga berperanan menggubal dan menyeragam undang-undang Islam untuk membantu menyelesaikan masalah semasa umat Islam. Bahagian ICT ini adalah salah satu unit sokongan JAKIM. Selepas hampir enam bulan menjalani latihan Industri di Jabatan Kemajuan Islam ini, pelbagai pengetahuan yang berkaitan dengan soal agama dan kemahiran dapat di pelajari. Pengetahuan dan kemahiran ini boleh dijadikan asas untuk peyediaan pelatih menghadapi alam pekerjaan setelah tamat pengajian peringkat sijil di Kolej Komuniti ini.

ABSTRACT

Department of Islamic Development Malaysia with role as in centre agency Affairs management planning Islamic and people development. JAKIM responsible in framing out affairs development policy Islamic in Malaysia and care faith purity Muslims. Jakim also play a role legislate Islamic law to help resolve current problem Muslims. This ICT's part is either support unit JAKIM. After almost six months undergo Industry’s training in this Islamic Development Department, various knowledge about religion and skill question able in study. This knowledge and skill can be made as foundation to prepared trainee face job natural after end certificate level studies in this Community College.

ISI KANDUNGAN
PERKARA MUKASURAT
Halaman judul / tajuk i
Kenyataan laporan ii
Halaman Pengakuan iii
Halaman Dedikasi iv
Halaman Penghargaan v
Abstrak vii
Abstract viii
Isi kandungan ix
Senarai jadual xii
Senarai rajah xii-xiii
Senarai lampiran xivBAB 1 PENGENALAN

1.1 Pengenalan 1
1.1.1 Objektif latihan industri 2
1.2 Latar belakang firma 3
1.2.1 Sejarah JAKIM 3
1.2.2 Misi JAKIM 3
1.2.3 Visi JAKIM 3
1.2.4 Objektif JAKIM 4
1.2.5 Ahli majlis tertinggi JAKIM 4
1.3 Latar belakang unit ICT JAKIM 5
1.3.1 Objektif ICT 6
1.3.2 Fungsi ICT 6
1.3.3 Misi ICT 7
1.3.4 Carta Organisasi ICT 8

BAB 2 KEMAJUAN KERJA

2.1 Bulan Januari 9
2.2 Bulan Febuari 11
2.3 Bulan Mac 13
2.4 Bulan April 15
2.5 Bulan Mei 16
2.6 Bulan Jun 17
BAB 3 PROJEK TERPILIH
3.1 Membina laman web 18
3.2 Memasukkan dreamweaver ke dalam flash 28
3.3 Menghasilkan banner web teknikal 30
3.4 Menghasilkan banner e-parlimen 32
3.5 Menghasilkan tag urusetia dan peserta 37
3.6 Penerangan mengenai komputer 38
3.7 Kerja-kerja rutin yang dilakukan sepanjang tempoh latihan industri 47
3.7.1 Format komputer 47
3.7.2 Nero burning 71
3.7.3 Mencetak 75
3.7.4 Mengimbas 77
3.7.5 Cara membuat cross cable 81
3.7.6 Cara membuat straight cable 84
3.7.7 Perisian dan aplikasi 85
3.7.8 Cara mengetahui identiti driver 89
3.7.9 Cara membuang/remove aplikasi 90
3.7.10 Cara mengetahui kelajuan komputer dan RAM 92
3.7.11 Melakukan pengujian terhadap komputer 93
3.7.12 Melakukan pemeriksaan bunyi pada komputer 96
3.7.13 Instalasi driver pencetak 99
3.7.14 Add printer 102
3.7.15 Sharing folder 106
3.7.16 Menukar ikon tetikus 111
3.7.17 Instalasi Adobe Reader 114
3.7.18 Instalasi Micro Medi Flash 8 118
3.7.19 Menghasilkan password dalam network 122
3.7.20 Instalasi anti virus Sophos 126
3.7.21 Instalasi Open Office 129
3.7.22 Nortan Ghost 133
3.7.23 Penerangan sistem unit CPU 137
3.7.24 Ingatan (memori/RAM) 138
3.7.25 Jenis-jenis memori RAM 142

LAMPIRAN
Ø Gambar ketika bertugas sebagai urusetia pada Sambutan Maulidurrasul s.a.w di Dataran Merdeka 154
Ø Gambar ketika menhadiri perhimpunan bulanan di Auditorium JAKIM 156
Ø Gambar ketika bertugas pada majlis Penyerahan Tugas Menteri
di Dewan Syura JAKIM 157
Ø Gambar ketika menghadiri kursus Open Office 158
Ø Gambar ketika menghasilkan tag urusetia dan peserta 159
Ø Sijil penyertaan Open Office 160
Ø Sijil penghargaan Majlis Sambutan Maulidur Rasul s.a.w 161
Ø Sijil penghargaan tamat latihan industri 162
RUJUKAN 163

SENARAI JADUAL


JADUAL MUKA SURAT
Jadual 1
Ø 3.7.5 Warna wayar mengikut kod warna cross cable 82
Jadual 2
Ø 3.7. 6 Warna wayar mengikut kod warna straight cable 84
Jadual 3
Ø 3.7.7 Penerangan mengenai perisian 85
Jadual 4
Ø 3.7.23 (2) Perbezaan CPU,internal dan external bus 138

SENARAI RAJAH
RAJAH MUKA SURAT
1.2.5 Ahli Majlis Tertinggi JAKIM 8
1.3.4 Carta Organisasi 8
3.6.2 Fungsi Komputer 38
3.7.1 Format komputer 47 – 70
3.7.2 Nero Burning 71 – 74
3.7.3 Mencetak 75 – 76
3.7.4 Mengimbas 77 – 80
3.7.5 Cara membuat Cross Cable 81 – 83
3.7.6 Cara membuat Straight Cable 84
3.7.8 Cara mengetahui identiti Driver 89
3.7.9 Cara membuang aplikasi dengan betul 90 – 91
3.7.10 Cara mengetahui kelajuan komputer 92
3.7.11 Melakukan pengujian terhadap komputer 93 – 95
3.7.12 Melakukan pemeriksaan bunyi selepas menginstalasi 96 – 98
3.7.13 Instalasi Driver pencetak 99 – 101
3.71.4 Add printer 102 – 105
3.7.15 Sharing folder 106 – 110
3.7.16 Menukar ikon tetikus 111 – 113
3.7.17 Instalasi Adobe Reader 114 – 117
3.7.18 Instalasi Micromedia Flash 8 118 – 121
3.7.19 Menghasilkan password dalam Network 122 – 125
3.7.20 Instalasi Anti Virus 126 – 128
3.7.21 Instalasi Open Office 129 – 132
3.7.25 Jenis-jenis Memori RAM 142 – 144

SENARAI LAMPIRAN
LAMPIRAN

Ø Gambar ketika bertugas sebagai urusetia pada Sambutan Maulidurrasul S.A.W di Dataran Merdeka

154
Ø Gambar ketika menghadiri perhimpunan bulanan di Auditorium JAKIM

156
Ø Gambar ketika bertugas pada majlis Penyerahan Tugas Menteri di Dewan Syura JAKIM

157
Ø Gambar ketika menghadiri kursus Open Office

158
Ø Gambar ketika menghasilkan tag urusetia dan peserta

159
Ø Sijil penyertaan Open Office

160
Ø Sijil penghargaan Majlis Sambutan Maulidur Rasul S.A.W

161
Ø Sijil penghargaan tamat latihan industri
162


Kenyataan laporan
ii
Halaman Pengakuan
iii
Halaman Dedikasi
iv
Halaman Penghargaan
v
Abstrak
vii
Abstract
viii
Isi kandungan
Senarai jadual
Senarai rajah
Senarai lampiran

ix
xii
xii-xiii
xiv
BAB 1 PENGENALAN

1.1 Pengenalan
1
1.1.1 Objektif latihan industri
2
1.2 Latar belakang firma
3
1.2.1 Sejarah JAKIM
3
1.2.2 Misi JAKIM
3
1.2.3 Visi JAKIM
3
1.2.4 Objektif JAKIM
4
1.2.5 Ahli majlis tertinggi JAKIM
4
1.3 Latar belakang unit ICT JAKIM
5
1.3.1 Objektif ICT
6
1.3.2 Fungsi ICT
6
1.3.3 Misi ICT
7
1.3.4 Carta Organisasi ICT
8


BAB 2
KEMAJUAN KERJA

2.1 Bulan Januari
9
2.2 Bulan Febuari
11
2.3 Bulan Mac
13
2.4 Bulan April
15
2.5 Bulan Mei
16
2.6 Bulan Jun

17
BAB 3
PROJEK TERPILIH

3.1 Membina laman web
18
3.2 Memasukkan dreamweaver ke dalam flash
28
3.3 Menghasilkan banner web teknikal
30
3.4 Menghasilkan banner e-parlimen
32
3.5 Menghasilkan tag urusetia dan peserta
37
3.6 Penerangan mengenai komputer
38
3.7 Kerja-kerja rutin yang dilakukan sepanjang tempoh latihan industri
47
3.7.1 Format komputer
47
3.7.2 Nero burning
71
3.7.3 Mencetak
75
3.7.4 Mengimbas
77
3.7.5 Cara membuat cross cable
81
3.7.6 Cara membuat straight cable
84
3.7.7 Perisian dan aplikasi
85
3.7.8 Cara mengetahui identiti driver
89
3.7.9 Cara membuang/remove aplikasi
90
3.7.10 Cara mengetahui kelajuan komputer dan RAM
92
3.7.11 Melakukan pengujian terhadap komputer
93
3.7.12 Melakukan pemeriksaan bunyi pada komputer
96
3.7.13 Instalasi driver pencetak
99
3.7.14 Add printer
102
3.7.15 Sharing folder
106
3.7.16 Menukar ikon tetikus
111
3.7.17 Instalasi Adobe Reader
114

3.7.18 Instalasi Micro Medi Flash 8
118
3.7.19 Menghasilkan password dalam network
122
3.7.20 Instalasi anti virus Sophos
126
3.7.21 Instalasi Open Office
129
3.7.22 Nortan Ghost
133
3.7.23 Penerangan sistem unit CPU
137
3.7.24 Ingatan (memori/RAM)
138
3.7.25 Jenis-jenis memori RAM

142
LAMPIRAN

Ø Gambar ketika bertugas sebagai urusetia pada Sambutan Maulidurrasul s.a.w di Dataran Merdeka
154
Ø Gambar ketika menhadiri perhimpunan bulanan di Auditorium JAKIM
156
Ø Gambar ketika bertugas pada majlis Penyerahan Tugas Menteri di Dewan Syura JAKIM
157
Ø Gambar ketika menghadiri kursus Open Office
158
Ø Gambar ketika menghasilkan tag urusetia dan peserta
159
Ø Sijil penyertaan Open Office
160
Ø Sijil penghargaan Majlis Sambutan Maulidur Rasul s.a.w
161
Ø Sijil penghargaan tamat latihan industri
162

RUJUKAN

163

SENARAI JADUAL


JADUAL

MUKA SURAT
Jadual 1
Ø 3.7.5 Warna wayar mengikut kod warna cross cable

82
Jadual 2
Ø 3.7. 6 Warna wayar mengikut kod warna straight cable

84
Jadual 3
Ø 3.7.7 Penerangan mengenai perisian

85
Jadual 4
Ø 3.7.23 (2) Perbezaan CPU,internal dan external bus

138
SENARAI RAJAHRAJAH

MUKA SURAT
1.2.5 Ahli Majlis Tertinggi JAKIM

8
1.3.4 Carta Organisasi

8
3.6.2 Fungsi Komputer

38
3.7.1 Format komputer
47 – 70

3.7.2 Nero Burning
71 – 74

3.7.3 Mencetak
75 – 76

3.7.4 Mengimbas
77 – 80

3.7.5 Cara membuat Cross Cable
81 – 83

3.7.6 Cara membuat Straight Cable
84

3.7.8 Cara mengetahui identiti Driver
89

3.7.9 Cara membuang aplikasi dengan betul
90 – 91

3.7.10 Cara mengetahui kelajuan komputer
92

3.7.11 Melakukan pengujian terhadap komputer
93 – 95

3.7.12 Melakukan pemeriksaan bunyi selepas menginstalasi
96 – 98

3.7.13 Instalasi Driver pencetak
99 – 101

3.7.14 Add printer
102 – 105

3.7.15 Sharing folder
106 – 110

3.7.16 Menukar ikon tetikus
111 – 113

3.7.17 Instalasi Adobe Reader
114 – 117

3.7.18 Instalasi Micromedia Flash 8
118 – 121

3.7.19 Menghasilkan password dalam Network
122 – 125

3.7.20 Instalasi Anti Virus
126 – 128

3.7.21 Instalasi Open Office
129 – 132

3.7.25 Jenis-jenis Memori RAM
142 – 144

SENARAI LAMPIRAN
LAMPIRAN

Ø Gambar ketika bertugas sebagai urusetia pada Sambutan Maulidurrasul S.A.W di Dataran Merdeka

154
Ø Gambar ketika menghadiri perhimpunan bulanan di Auditorium JAKIM

156
Ø Gambar ketika bertugas pada majlis Penyerahan Tugas Menteri di Dewan Syura JAKIM

157
Ø Gambar ketika menghadiri kursus Open Office

158
Ø Gambar ketika menghasilkan tag urusetia dan peserta

159
Ø Sijil penyertaan Open Office

160
Ø Sijil penghargaan Majlis Sambutan Maulidur Rasul S.A.W

161
Ø Sijil penghargaan tamat latihan industri
o90i0i0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ii0i0000000i0000i000i000000ii000i0i0i0i000i0i0i0i0000i0i09000i0i0i0i0i0000i900i0ii0i0i0000i00i0iiiii00i0i0i0i0i0iiii0iiiii0i00i0i00i00iiii00000000i000000ii0i0i0i0i0i0i0i0i90i0i0i0i0i00i0i0i0i0i0i0i00i0i0i0i0i0i0i0i0i00i0i0iii0000990999-990

155 comments:

 1. Report latihan Industri yang baik...

  ReplyDelete
 2. tolong buatkan aku satu boleh x.?? or pon aku nak tiru yang ko buat nie HAHA!!

  ReplyDelete
 3. salam..ada x softcopy report??lau ada plezz email kat sy...ariesGurl_Dieyla91@yahoo.com....

  sy amat memerlukan pertolongan anda...

  ReplyDelete
 4. salam.mintx softcopy dia ada x?..kejasama sangat dihargai.sent email sapix_underground@yahoo.com

  ReplyDelete
 5. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 6. salam,minta kerjasama awk..ada x soft copy untuk report nie..klau ada lh antar kt email aliaa1788_cancer@yahoo.com.

  terima kasih

  ReplyDelete
 7. salam ,, saya nak jugak softcopy.,, tolong send kt email pliss,, hacka.holic@yahoo.com.. :)

  ReplyDelete
 8. salam..saya pun nk..nurulizzahidrus@yahoo.com..huhu

  ReplyDelete
 9. ade softcopy lg x??klu ade plis sent kat j10dns1bgg@gmail.com

  ReplyDelete
 10. pliss..klu blh bile ade idea bru sng nk olah ayat...

  ReplyDelete
 11. assalam
  awk ada soft copy x...

  klu ada pls send to me...

  esev_trading@yahoo.com...

  jasa anda amat dihargai...

  ReplyDelete
 12. nk soft copy ley??
  zahidler@rocketmail.com..

  ReplyDelete
 13. Askm ada lg x softcopy,blh x eail kt sy,
  boy.redland@gmail.com

  ReplyDelete
 14. Assalamualaikum....nk mintak soft copy....nk wt contoh...tajulaffendi@gmail.com

  ReplyDelete
 15. nk mntk sftcopy...nk wt rujukan...tq..fazryyna@gmail.com

  ReplyDelete
 16. assalamualaikum..siapa-siapa yang ada softcopy nie tolong anta kat saya ye..tq :) fazryyna_yaya@yahoo.com

  ReplyDelete
 17. salam awak ade softcopy x, klau ade email saye nuramirahabdrahman92@yahoo.com

  ReplyDelete
 18. salam awak ade softcopy x, klau ade email saye
  syahnaz920113@yahoo.com

  ReplyDelete
 19. awk,bley mintak softcopy x?
  klu bley email kt
  mawar.kasih41@yahoo.com

  ReplyDelete
 20. email jugak ke sini kekotakku@yahoo.com

  ReplyDelete
 21. boleh tolong mintak softcopy tak?
  anta email Pieqa_eca@ymail.com
  tq :)

  ReplyDelete
 22. tolong minta softcopy... anta kt kerul_seram@yahoo.com .tolong yea. TQ

  ReplyDelete
 23. Boleyh tak sy nak minta softcopy...bole sent x kt email pwincess92_yuyu@yahoo.com..tolong sgt2....pliz...kalo nk payment, InsyaAllah sy bole bayar...plizz...

  ReplyDelete
 24. nk softcopy leh x?
  email : syumie91@gmail.com

  ReplyDelete
 25. saye juge memerlukan soft copy yg ini..boleh tlog sent kat saye x..tlog sent kat email nie lady_yue92@yahoo.com..plezz

  ReplyDelete
 26. ada soft copy lagi x?
  nk mntak sent bole?
  report awak sebagai rujukan sahaje..
  email sy bole?
  shahirahrose92@gmail.com

  ReplyDelete
 27. salam.. sape2 ade soft copy draft ni?? emel to chefamilys@gmail.com

  ReplyDelete
 28. boleh tolong mintak softcopy x?
  anta kt email rinhanikoma@gmail.com
  tq :)

  ReplyDelete
 29. salam kawan...sy nak mntak softcopy blh x nak bt cntoh??
  klu ada please email kat sya...jasa anda amat dihargai..aziz_najwa07@yahoo.com

  ReplyDelete
 30. Asalam saudari..tumpang tnya ada lg tak softcopy..klaw ada bleh tak hantar kt email saya..sya nk jdikan sbagai panduan dan rujukan..jasa baik saudari amatlah saya hargai.. tq so much for ur kindness :)
  email: saya_0801@yahoo.com

  ReplyDelete
 31. asalam saudari boleh mintak softcopy x? tlg hantar kan kat email saya syahirah.rahimad@jaring.my dan ameer.razak@jaring.my leh?

  ReplyDelete
 32. salam..nk request softcopy leh, lau msaih ada la...emel kt sy bielamohamad@gmail.com

  ReplyDelete
 33. salam 1 malaysia..awk de soft copy x...
  klu de tlg send kt email email..

  icecube1428@gmail.com

  ReplyDelete
 34. nk softcopy pelissss.. merayu sngt..
  email : safwan_barca92@yahoo.com
  ade kemalangan sikit nie..

  ReplyDelete
 35. salam, nak soft copy nye lh tk...huhu...please..
  ryuzakilight90@gmail.com

  ReplyDelete
 36. saya pun nk jugak softcopy..pleasseee...
  ar_ar_akma@yahoo.com

  ReplyDelete
 37. saya nak soft copy..
  email ke nurfirdausy@gmail.com

  jasamu dikenang

  ReplyDelete
 38. slm..awk blh bg softcopy x bg full report as my reference and guideline for my L.I REPORT..ni email sy dapi_89@yahoo.com.....kerjasama anda dihargai..

  ReplyDelete
 39. salam...awk blh bg softcopy x bg full report as my reference and guideline for my L.I REPORT..
  bg dlm bentuk pdf pun xper..ni..puterierrin_88@yahoo.com.

  ReplyDelete
 40. report yang sangat baik..congrat!bleh bg softcopy tk??lanazy_caiyoo91@yahoo.com

  ReplyDelete
 41. salam..
  boleh bagi soft copy x..huhu
  pleaseeee... :)
  farhanhamil@gmail.com

  ReplyDelete
 42. nak soft copy plzzz... iri_athirah@yahoo.com

  ReplyDelete
 43. assalamualaikum kak nurul, saya minta soft copy boleh? kalau boleh email : chickygurlish@gmail.com

  ReplyDelete
 44. Assalamualaikum....saya nak minta soft copy repot boleh tak? Kalau tak keberatan boleh email kpd saya adik1705@gmail.com

  ReplyDelete
 45. nk soft copy leh?..pliz...hantar kat mimieaznan@ymail.com...

  ReplyDelete
 46. salam....
  boleh mtk softcopy x??
  law x keberatan email hilmansukri@gmail.com..
  amat memerlukan..huhu

  ReplyDelete
 47. salam....
  boleh mtk softcopy x??
  law x keberatan email radi_zam@hotmail.com..
  amat diperlukan utk guideline.. tlg ye

  ReplyDelete
 48. Salam...ade soft copy lg x ??? sy nk buat rujukan .. amat memerlukan nye..
  email : muhdsyafiq92@gmail.com

  ReplyDelete
 49. salam .. ad lg x soft copy ...mhon send kt email ... sitinurulnasyawwarah@yahoo.com .. nk bt rujukan .. terima kasih .. smga Allah s.w.t mmbalas jasa baik anda ..

  ReplyDelete
 50. salam...nak softcopy boleh x ? untuk tujuan rujukan...jika boleh send kat email robok.rok@gmail.com

  ReplyDelete
 51. salam...nak soft copy boleh ??coz nak buat guideline....
  kalau di izinkn mtak tlog send email pleaz....
  myza_anor92@yahoo.com

  ReplyDelete
 52. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 53. Assalamualaikum....nk mintak soft copy....nk wt contoh.
  fareez_izwar@yahoo.com

  ReplyDelete
 54. Salam...ade soft copy lg x ??? sy nk buat rujukan .. kecemasan ni ... saya amat memerlukan nye.. tolong lah tolong ye... secepat mukin ye


  email : m.azri92@gmail.com

  ReplyDelete
 55. Assalamu'alaikum..sy pn nk jgk soft copy, nk buat sbg rujukan..amat2 memerlukan..sape2 yg ade, blh tolong email kn ye..syukran..
  mardhiahbakri@gmail.com

  ReplyDelete
 56. salam..sy nak jgk bole tak?tq..
  cokolatcake@yahoo.com

  ReplyDelete
 57. salam, bole bg soft copy ta ? farhahnajihah@ymail.com

  ReplyDelete
 58. salam boleh bagi softcopy kat syark_125@yahoo.com

  ReplyDelete
 59. salam..nk softcopy jgk bole..haqiem1308@gmail.com

  ReplyDelete
 60. assalam nak softcopy jugk boleh aha_kem93@ymail.com

  ReplyDelete
 61. assalamualaikum... mintak izin nk softcopy report ni... at blackcat.suhani@yahoo.com

  ReplyDelete
 62. salam,maaf, tp bleh saye nk mintak soft copy report ni...terima kasih..
  nur92jida@gmail.com

  ReplyDelete
 63. salam, boleh bagy softcopy untuk report ni ? pertolongan anda amat dihargai ..

  fatimahazzahra9346@yahoo.com

  ReplyDelete
 64. salam .. boleh bagi softcopy tak ? please ..

  ReplyDelete
 65. nak softcopy boleh ? terima kasih :) hantar kat adilah.zabidin@yahoo.com

  ReplyDelete
 66. nk mntak softcopy bole.... email sya eiylaziela21@gmail.com

  ReplyDelete
 67. salam . nak mintak softcopy boleh ? email saya fawzandotter77@yahoo.com

  ReplyDelete
 68. Kak boleh tak bagi softcopy pada saya,mohamadsyafiq217@yahoo.com,terima kasih banyak ya

  ReplyDelete
 69. salam . nak mintak softcopy boleh ?? arien942@gmail.com

  ReplyDelete
 70. nak softcopy bleyh ? utk buat rjukan jer :)
  terima kasih yer ^^

  aichrah@gmail.com

  ReplyDelete
 71. salam, sy nk softcopy boley? nk wat rujukan.. :) themiraqi@yahoo.com

  ReplyDelete
 72. Salam. nak softcopy jugak boleh? emailkn kat Joffrymuz@yahoo.com> terima kasih :)

  ReplyDelete
 73. salam,bleh x sy nak softcopy report ni? tlg email kat n_naimi86@yahoo.com

  terima kasih :)

  ReplyDelete
 74. ..assalam..ade x softcopy report ni.??kalo ade sy nk..sy amat memerlukan utk rujukan..plezz emel kt alongtiqah92@gmail.com

  terima kasih :)

  ReplyDelete
 75. semua nak softcopy...nak jugak boley x???....

  ReplyDelete
 76. nakkkkkk3x....huhuhu...hantar kat haziqzaini963@gmail.com....tq...

  ReplyDelete
 77. assalamualaikum...
  bole emailkan softcopy report ni kt sy x?
  wnfatin92@gmail.com

  ReplyDelete
 78. assalamualaikum...awk,sy nk jgk softcopy blh..?sy nk wt cntoh..hihihi..awk hntr kt cni ea..noorlisa09@yahoo.com..tq.

  ReplyDelete
 79. assalammualaikum.. awk, sya nak soft copy jgk bleh x? nak buat sbgai bhan rjukan..
  sent ke email nie ek, nurhawahanim@yahoo.com, ok terima kasih..

  ReplyDelete
 80. assalamualaikum,ada soft copy tak..kalaw boleh saya nk buat sebgai bahan rujukan.. syafiqahakma@yahoo.com..terima kasih

  ReplyDelete
 81. assamualaikum. contoh laporan yang bagus. kalau ada soft copy boleh tolong sent kat email nie imad.mail@yahoo.com .sy pon nak buat rujukan uga. TQ ya.

  ReplyDelete
 82. Nice , nak soft copy boleh tak ? Hantar kat email nih eylashakila@yahoo.com . Tenkiu

  ReplyDelete
  Replies
  1. complete...boleh bg soft copy untuk buat rujukan n penambahbaikan untuk report..nie emaily alifdns@gmail.com.. tq..

   Delete
 83. sala..nak softcopy bole....
  send kat email nh suterakasih1802@gmail.com
  mnx kerjasama ,:)
  tq

  ReplyDelete
 84. salam. nak softcopy boleh? plss.. ni email nazyla_indie@yahoo.com.... tq awk :)

  ReplyDelete
 85. Salam..saya nak softcopy leh x?
  Sebagai rujukan..
  ini email saya citot_gurlz87@yahoo.com.my..
  tq

  ReplyDelete
 86. salam, saya nak softcopy boleh tak? nak buat rujukan.. thanks, Allah sj yg boleh balas jasa baik awak..
  ni email saya aisayman93@yahoo.com

  ReplyDelete
 87. nak softcopy. ainkhairuddin93@yahoo.com

  ReplyDelete
 88. .nk softcopy blh x??? cikknurhqnim@yahoo.com plzz

  ReplyDelete
 89. boleh tolong send softcopy .. nzie.nziefah@gmail.com

  ReplyDelete
 90. Assalamualaikum....nk mintak soft copy....nk wt rujukan.
  zackyhr@yahoo.com

  ReplyDelete
 91. salam,, nice report bleh tk nak mntk izin nie nak wt rujukan nk mntk softcopy,, tq.. send to noraini.rosli04@gmail.com

  ReplyDelete
 92. asalamualaikum, kalau tak keberatan. kongsi lah ke saya ya. azrin.farhana@icloud.com

  ReplyDelete
 93. salam , hai boleh kongsi report x ? email me , azira_ahmoy@yahoo.com tq :)

  ReplyDelete
 94. salam. saya pun perlukan soft copy untuk ni. email saya, shafiqahmelakan@gmail.com TERIMA KASIH ;)

  ReplyDelete
 95. Salam , saya perlukan soft copy sbagai rujukan . ini email saya kekomous@gmail.com

  ReplyDelete
 96. assalamualaikum. maaf. saya mahu softcopy boleh? emailkan saya di norshahida94@gmail.com

  ReplyDelete
 97. salam saya nak soft copy boleeee? emai disini aquaquanciey@yahoo.com

  ReplyDelete
 98. Salam..saya nak soft copy boleh? tolong email kat sini lianafadzil@gmail.com ..terima kasih

  ReplyDelete
 99. salam.. saya nak soft copy boleh? tolong email kat sini
  hananatasha_mn@yahoo.com

  ReplyDelete
 100. minta bantuan . boleh di share kan tak report nii di emel saya ? fakhrullahtm@gmail.com

  ReplyDelete
 101. Salam.. Kak nurul. Nak softcopy jgak bule...
  Email dkt sini mumashiez@gmail.com
  Tqvm

  ReplyDelete
 102. as salam.. bole mintak softcopy x... email pergi lieyzdha.dawi@gmail.com
  syukran...:)

  ReplyDelete
 103. assalamualaikum ..boleh sendkan full repot tak ? ieka_nsah@Yahoo.com

  ReplyDelete
 104. assalamualaikum... mohon jasa baik awk nk minta softcopy report ni. saya dh buntu nak buat report praktikal. email saya ezzatinr@gmail.com. terima kasih awk.

  ReplyDelete
 105. salam..awk ada x softcopy report??lau ada plezz email kat sy...azmien_81@yahoo.com....

  saya amat memerlukan pertolongan anda...jasa baik anda amatlah saya hargai..terima kasih..

  ReplyDelete
 106. salam..awk ada x softcopy report??lau ada plezz email kat saya...azmien_81@yahoo.com....

  saya amat memerlukan pertolongan awak...jasa baik awak amatlah saya hargai..terima kasih..

  ReplyDelete
 107. asslmualaikum awak maaf menganggu, awak still ad lagi tak soft copy report awk uh? blh send k email sya tk afiqahnabilahabdjabar@gmail.com...
  saya amat memerlukan sebab lagi seminggu jep lagi saya kena antar report li saya.. saya amat2 hargai jasa baik awk..:) terima kasih.

  ReplyDelete
 108. Assalamualaikum... awak... boleh minta soft copy x..?
  emailkn dekat : ainurneli@gmail.com
  jasa baik awak...amat dihargai...=)

  ReplyDelete
 109. Assalamualaikum sis..boleh mintak soft copy x?tolong emailkan kt nurul_325@yahoo.com atau hagemaruu25@gmail.com tolong sgt.sbb sy nk siap report akhir sy

  ReplyDelete
 110. sape ade soft copy ? nak nak ! . hehe , emailkan kat sy cikajee94@gmailcom

  ReplyDelete
 111. sapa2 ada soft copy boleh emailkan x kat adylapaly_94@yahoo.com

  ReplyDelete
 112. salam...boleh tak tolong emailkan ke nurlianafadzil@gmail.com ?
  terima kasih....

  ReplyDelete
 113. assalamualaikum..boleh tak saya nak soft copynya.. emailkan kat athirah.nur1008@yahoo.com..mintak tlg ye..minta jasa baik awak amat saya hargai..

  ReplyDelete
 114. nak mintak softcopy leh tak ? thanks :) email ke - ehdaooz@gmail.com

  ReplyDelete
 115. nak mintak soft copy boleh?? sent email azah_nani@yahoo.com.my
  terima kasihh

  ReplyDelete
 116. assalamualaikum .. nk mintak yg soft copy ada x ..
  kalu ade email ke - dinjer95@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 117. Hi there. Mind if I want to have the soft copy ?
  please contact me via this email - liyanakhairunnisa@hotmail.com

  ReplyDelete
 118. salam. minta izin share soft copy boleh?
  sent ke email farrasatioo@gmail.com.

  jasa baik mu ku kenang :)

  ReplyDelete
 119. salam mohon jasa baik , nak soft copy boleh , email kt sy nursyahiradiana@gmail.com . trima kasih ssngt :)

  ReplyDelete
 120. salam leh mintak soft copy x ? wawamokx@gmail.com

  ReplyDelete
 121. aslkum...mohon jasa baik cik utk sharekn soft copy pd sy di email fizzulfaziera@gmail.com...jasa baik cik amat dperlukan...

  ReplyDelete
 122. aslkum...mohon jasa baik cik utk sharekn soft copy pd sy di email fizzulfaziera@gmail.com...jasa baik cik amat dperlukan...

  ReplyDelete
  Replies
  1. ataupn ke afizzulazri@yahoo.com...sekian trima kasih...

   Delete
 123. salam mohon jasa baik , nak soft copy boleh , email kt sy myrajamel@gmail.com . trima kasih ssngt :)

  ReplyDelete
 124. salam mohon jasa baik , nak soft copy boleh , email kt sy luisgonzales1995@gmail.com . trima kasih ssngt :)

  ReplyDelete
 125. Assalam, jika anda tidak keberatan boleh sharekan softcopy laporan li ni kpd saya di email seperti berikut sebagai rujukan dlm menyiapkan report li saya.. Kerjasama anda amat saya hargai, terima kasih :)

  email : fs.flurverys@gmail.com

  ReplyDelete
 126. assalamualaikum... mohon jasa baik awk nk minta softcopy report ni. email saya princeice7@yahoo.com. terima kasih.

  ReplyDelete
 127. Hye Assallamua'laikum. Maaf ganggu.
  Mohon saya nak softcopy ni boleh tak ?
  Kalau tak boleh takpe, maaf paksa. Tapi harap sangat dapat tolong ye ? Ngehee okay thanks awak ;)

  ReplyDelete
 128. Ouh ! Lupa bagi email haha

  --> thenameis.danish@gmail.com

  ReplyDelete
 129. salam nak softcopy blh?t email ke zanazul35@yahoo.com ye tq..

  ReplyDelete
 130. salam nak softcopy blh?t email ke zanazul35@yahoo.com ye tq..

  ReplyDelete
 131. Assalamualaikum..klau bole nk minta share softcopy report tuan punye blog..sbg panduan report sy..klau bole ni email sy..ashikinarifin2912@gmail.com ,time kasih :)

  ReplyDelete
 132. assalamualaikum sis boleh tak nk mintak softcopy ? send kat emel nie akmal_horvejkul@yahoo.com . terima kasih :)

  ReplyDelete
 133. salam, nak soft copy. emel azristotle_devils@yahoo.com

  ReplyDelete
 134. assalamualaikum sis boleh tak nk mintak softcopy ? send kat emel nie noorizatiharun91@gmail.com

  ReplyDelete
 135. salam sejahtera ...boleh tak nak mintak softcopy ..? kalau boleh tolog send kat email saya ...kirthu28@gmail.com :)

  ReplyDelete
 136. Assalamualaikum.. boleh x saya nk mintak softcopy sebgai rujukan saya? send pada email : lyz.lyza.ll@gmail.com.. tqvm

  ReplyDelete
 137. assalam.. sy nk jugak softcopy .. normsantana92@gmail.com

  ReplyDelete
 138. Salam, saya juga nak softcopy.. guna sebagai rujukan, please?

  ReplyDelete
 139. salam, boleh bagi softcopy x...erah_8219@yahoo.com...trima kasih :)

  ReplyDelete
 140. salam.. bleh tk bagi soft copy report.. send kat email eydahidayah7792@gmail.com

  ReplyDelete
 141. boleh emailkan softcopy report ni ? many thanks (:
  email : nurulain1305@yahoo.com

  ReplyDelete
 142. salam. boleh emailkan softcopy report ni ? sebagai rujukan, thanks :)
  email : izzuddinsam5@gmail.com

  ReplyDelete
 143. salam..bleh x sy nk mtak soft copy report. kalau boleh awk send kat email sy sitizakiahismail@gmail.com

  ReplyDelete
 144. Untuk contoh laporan industri..sila ke blog saya http://anak-bumi-temalir.blogspot.my
  Semoga membantu anda

  ReplyDelete
 145. Untuk contoh laporan industri..sila ke blog saya http://anak-bumi-temalir.blogspot.my
  Semoga membantu anda

  ReplyDelete
 146. Assalammualaikum, sy nak minta izin nak tengok full report bole? untuk rujukan nanti.. terima kasih ni email saya: snazihah07@gmail.com

  ReplyDelete
 147. Assalammualaikum, sy nak minta izin nak tengok full report boleh? Sebagai rujukan nanti.Terima kasih. Ini email saya: siti_nuraien@yahoo.com

  ReplyDelete
 148. Salam saya nk mnta izin ni blh tk tlng sent kan soft copy ni. Menghrap sngt . Please email kat saya cyberns554@gmail.com lg lun sya mrupkn graduan kkmt thnks

  ReplyDelete
 149. assalamualaikum saya nak minta izin. boleh bagi saya softcopy. ni email saya hazieranor@gmail.com. really hope a reply from you. thank you so much dear.

  ReplyDelete